MOTIMO ——
● Là nhà ph^an phi các module màng và thit b màng ln nht ti Trung Quc
● Tp trung vào l~anh vc cp nc, x l'y nc thi và tái s dng nc
● Là c^ong ty sn xut màng si ln nht ti khu vc Ch^au 'A, tng din tích màng si sn xut
hàng nam ca MOTIMO là 1,000,000 mét vu^ong.
● Quá trình nghiên cu c^ong ngh màng lc trong sut 36 nam dn nay.
● Hi dng và Tng th k'y K thut Tiêu chun màng lc Quc gia.
● Trung t^am R&D (Nghiên cu và Phát trin), Phòng thí nghim C^ong ngh Màng quc gia.
● Mc d c^ong ngh Quc t tiên tin và Quyn s hu trí tu dc lp v c^ong ngh màng CMF, MBR,SMF…
● Các sn phm màng và thit b dc s dng rng r~ai ti các c^ong trình x l'y nc thi và tái s dng
trong các l~anh vc sn xut din, thép, hoá du, dt nhum và thc phm.
● Vào nam 2009, tng c^ong sut ca các c^ong trình ng dng ca MOTIMO là hn 1,500,000
m3/ngày trong l~inh vc tái s dng nc thi.
● Các sn phm ca c^ong ty dc xut khu sang Nga, Singapore, T^ay Ban Nha, Australia, Nht
Bn, Hàn Quc, M, Dài Loan, Hng K^ong, Vit Nam và các nc khác trong khu vc.

MOTIMO tp trung chính vào các mng sau:
● Sn xut module màng si UF (Ultrafiltration) và MF (Microfiltration)
● Sn xut các thit b màng lc
● Thit k các d án ng dng c^ong ngh
● Cung cp và lp dt các thit b


Các sn phm chính ca chúng t^oi gm có:

H thng màng lc ni tip(Continuous membrane filtration,CMF)

Dó là các module màng si dng UF (Ultrafiltration) và MF (Microfiltration), hình thành h thng vi chu trình khép kín ni tip, áp lc nc du vào xuyên qua các màng lc MF, UF d làm sch nc khi các cht cn bn.
C^ong ngh chng ^o nhim cao là c^ong ngh ch yu ca c^ong ty chúng t^oi, và c^ong ngh làm sch màng liên kt vi nó
MOTIMO s hu quyn trí tu dc quyn v c^ong ngh này, vi hn 20 bng sáng ch liên quan.

ng dng c^ong ngh CMF:

X l'y chuyên s^au và tái s dng nc thi d^o th
X l'y chuyên s^au và tái s dng nc thi c^ong nghip
X l'y nc cp c^ong nghip
Tin x l'y cho h thng RO
Quá trình cp nc cho khu d^an c
Tin x l'y cho quá trình kh mn

H thng màng lc sinh hc(membrane bio-reactor,MBR)

C^ong ngh màng MBR trong l~inh vc x l'y nc thi là c^ong ngh kt hp gia c^ong ngh màng lc hiu sut cao và c^ong ngh bùn hot tính.
C^ong ngh MBR thích hp d x l'y nc thi sinh hot và nc thi c^ong nghip có hàm lng cht hu c cao.
C^ong ngh này s dng màng lc d tách hn hp bùn - nc và thay th cho b lng 2 truyn thng, và ci thin dáng k cht lng nc sau x l'y.
Khi so sánh c^ong ngh này vi c^ong ngh truyn thng, hàm lng MLSS trong bùn hot tình trong b MBR có nng d cao, thích hp d kh các cht hu c và Nit.
MOTIMO có bn quyn s hu trí tu dc lp và các bng cp liên quan v c^ong ngh MBR.
 

Quá trình ng dng c^ong ngh màng MBR

Tái s dng nc thi d^o th.
X l'y và tái s dng nc thi sinh hot.
X l'y và tái s dng nc thi c^ong nghip

H thng màng lc dt ngp(Submerged membrane filtration ,SMF)

H thng màng lc dt ngp(Submerged membrane filtration ,SMF)
D^ay là c^ong ngh mi kt hp gia c^ong ngh lc màng si rng 'Ap lc thp và c^ong ngh CMF.
C^ong ngh này s dng màng si rng m dt ngp trong b màng và dùng áp lc ^am d hút nc.
Lc nc sch xuyên qua b mt màng.  
'Ap lc vn hành thp, tit kim nang lng, gim chi phí vn hành.  
Din tích x^ay dng nh và phù hp vi các d án x l'y nc thi vi c^ong sut ln.
MOTIMO dc quyn s hu trí tu và các bng cp liên quan v c^ong ngh này.

Quá trình ng dng c^ong ngh màng SMF

X l'y nc thi sinh hot quy m^o ln và tái s dng.
Trm cp nc quy m^o ln
Tin x l'y h thng RO quy m^o ln
X l'y chuyên s^au nc thi c^ong nghip quy m^o ln và tái s dng.

L'y do d chn MOTIMO:

Có lch s 36 nam nghiên cu C^ong ngh Màng và là nhà cung cp màng ni ting ti Trung Quc.
Hiu qu chi phí x l'y cao.
Di ng~u R&D (Nghiên cu và Phát trin) dy tim nang vi các bn quyn s hu trí tu v c^ong ngh màng.
Tng c^ong sut ca các d án ng dng C^ong ngh màng ca MOTIMO là hn 1,700,000 m3/ngày
Hiu qu chi phí x l'y cao.

われわれの実績

Trong nam 2003, chúng t^oi d~a thit k, lp dt và vn hành d án x l'y nc thi d^o th bng c^ong
ngh màng du tiên ti Trung Quc.
Trong nam 2005, MOTIMO thit k và x^ay dng d án màng MBR du tiên ti Trung Quc. (C^ong
viên Konggang ti Tianjin vi c^ong sut 30000 m3/day)
Nam 2008, MOTIMO thit k và x^ay dng d án x l'y nc thi sn xut St Thép và tái s dng
vi quy m^o ln ti Trung Quc. (Tp doàn sn xut St thép Rongcheng Tianjin, ng dng c^ong ngh
CMF vi c^ong sut 72,000m3/ngày và c^ong ngh RO vi c^ong sut 50,000 m3/ngày)
Trong nam 2009, MOTIMO thng thu d án x l'y nc thi d^o th và tái s dng vi quy m^o ln ti
Trung Quc.(Trm x l'y nc thi Qinghe Beijing vi c^ong sut 200,000 m3/ngày)
Trong nam 2009, MOTIMO d~a thit k và x^ay dng d án x l'y nc thi d^o th và h thng tun hoàn bng c^ong ngh SMF du tiên ti Trung Quc.(Ti Tianjin, ng dng c^ong ngh SMF vi c^ong sut 53,000 m3/ngày
và c^ong ngh RO vi c^ong sut 12,000 m3/ngày)
Hn 1600 nhà hàng McDonald’s ti Trung Quc s dng các thit b lc nc ca MOTIMO.
95% hàng sn phm acrylamide s dng thit b TWF dc ph^an phi bi MOTIMO.
Cung cp h thng tin x l'y cho d án kh mui ca nc bin bng màng lc UF ti Singapore.
X^ay dng d án x l'y nc thi và h thng tun hoàn cho khu vc thi du ph ca Di Hi Olympic
Bc Kinh 2008 ti Hong Kong….